میانگین یک مفهوم کاربردی و بسیار مهم در ریاضیات است. در این درس درمورد میانگین و مفاهیم مشابه آن به نام میانه و مد پرداختیم.

سوالات مفهومی مهم

 1. مفهوم میانگین چیست؟
 2. فرمول به دست آوردن میانگین چیست؟
 3. میانگین یک دسته اعداد را به دست آورید. (این اعداد می‌توانند، طبیعی، صحیح و گویا باشند)
 4. نمونه‌هایی از کاربرد میانگین را نام برده و توضیح دهید.
 5. میانگین یک دسته عدد که فاصله بین آن‌ها یکسان باشد، چه می‌شود؟
 6. با داشتن میانگین و تعداد، چگونه می‌توان مجموع را پیدا کرد؟
 7. میانه چیست؟ چه مزیتی نسبت به میانگین دارد؟
 8. نما(مد) چیست؟ چه جاهایی به کار می‌آید؟
 9. میانه یک دسته از اعداد داده‌شده را بیابید.

نمونه سوالات میانگین

 1. در یک پرنده فروشی ۵ طوطی بود. قیمت میانگین هر طوطی ۶۰۰ زلوتی بود. روزی زیباترین طوطی فروخته شد. میانگین قیمت هر یک از چهار پرنده باقی مانده ۵۰۰ زلوتی شد. قیمت طوطی فروخته شده چند بوده است؟
 2. سه عدد a,b,c داریم. میانگین a,b برابر ۱۷ و میانگین a,b,c برابر ۱۵ است. C را بیابید.
 3. کدام عدد نمی تواند میانگین تعداد بچه های پنج خانواده باشد؟
  الف: ۲/۰        ب: ۲/۱        ج: ۲/۲           د: ۴/۲           ه: ۵/۲
 4. میانگین سن یک مادربزرگ ، یک پدربزرگ و هفت نوه آنها ۲۸ سال است. میانگین سن ۷ نوه ۱۵ سال است. اگر پدربزرگ ۳ سال بزرگتر از مادربزرگ باشد، سنش چقدر است؟
 5. میانگین دو عدد مثبت از یکی از آنها ۳۰ درصد کم تر است. این میانگین از عدد دیگر چند درصد بیش تر است؟
0 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها