مقدمات

 

 

محاسبه حجم کره

 

 

محاسبه مساحت کره

 

 

اجزای منشور و هرم و فرمول تعداد آن‌ها

 

حجم هرم و مخروط

 

 

گسترده حجم، مساحت جانبی و مساحت کل

 

 

حجم‌های حاصل از دوران

 

 

سطح مقطع حجم‌های هندسی

 

 

0 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها