تشخیص عبارت‌های گویا

 

 

مقادیر تعریف نشده عبارت‌های گویا

 

 

ساده کردن عبارت‌های گویا

 

 

ضرب عبارت‌های گویا

 

 

تقسیم عبارت‌های گویا

 

 

جمع و تفریق عبارت‌های گویا

 

 

ساده کردن عبارت‌های گویای مرکب

 

تقسیم چندجمله‌ای ها

 

 

تقسیم چندجمله‌ای بر چندجمله‌ای

 

 

رابطه تقسیم و محاسبه باقیمانده تقسیم چندجمله‌ای‌ها

 

 

0 دیدگاه‌ها
نظرات درون خطی
نمایش همه دیدگاه‌ها