عاشق ریاضی و حل مسائل آن
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

محمد متین
مزروعی
۱۶ سال
پایه هشتم